Общи условия за използване

Общи условия за използване и политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате електронната платформа „Еdutalents”. Тези Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и издателят на „Еdutalents“ – „ЕДУ ТАЛЕНТС“ ЕООД, с който получавате правото да използвате платформата на всички видове устройства за лични, нетърговски или търговски цели при спазване на условията по-долу.

Този документ съдържа Общите условия, според които „ЕДУ ТАЛЕНТС“ ЕООД, с ЕИК 206092801, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Овча купел 1, бл. 65, ет. 1, представлявано от управителя Магдалена Радкова, телефон на Издателя: +359 895746732, ел.адрес: support@edutalents.me, осигурява достъп до съдържание срещу абонамент на уеб адрес www.edutalents.me. Платформата Edutalents е собственост на “ЕДУ ТАЛЕНТС“ ЕООД.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между „Еdutalents“ (Издател) и Вас като ползвател на „Еdutalents“ (Абонат). Чрез достъпа до интернет страницата www.edutalents.me, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта „Еdutalents.me“.

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

2.1. “Абонат” е всяко физическо лице, което срещу заплащане си осигурява достъп до съдържанието на електронната платформа Еdutalents.

2.2. „Уеб сайт” – www.edutalents.me e сайт, чрез който на абонатите се предоставя възможност за достъп до съдържането на електронната платформа „Еdutalents“.

2.3. „Електронна препратка” представлява автоматизиран достъп на абоната до външни информационни ресурси.

2.4. “Услуга/и” на сайта включва: – достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на сайта/приложението; създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта/приложението; получаване на имейл съобщения от регистриралите се за услугата Потребители на сайта/приложението свързани с ползването на Еdutalents.

2.5.”Партньор” е всяко лице, с което Еdutalents се намира в договорни отношения и от името на което Еdutalents има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Абонати на сайта/приложението, които са дали съгласието си за това.

2.6. „Посланик“ е всяко лице, с което Еdutalents се намира в договорни отношения и което има право да предоставя на трети лица специални условия и отстъпка за нови Абонати на сайта/приложението Edutalents.

2.6. “Злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

2.7. “Директен маркетинг” – предлагане на информация за Еdutalents и неговият издател “Еду Талентс” ЕООД на абонати по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

2.8. „Бисквитки“ – малки текстови файлове, състоящи се от букви и цифри, които ще бъдат запазвани на Вашия компютър, мобилен телефон или друго терминалното оборудване на потребителя, през което той осъществява достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез искане, подадено от терминала на потребителя към сървъра на Edutalents или на сървъра на трето лице.

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с абонатите на Еdutalents.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, абонатите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да си осигури достъп до съдържанието на Еdutalents, абонатът трябва да попълни съответната електронна форма за създаване на персонален профил, достъпна в реално време (online) в уебсайта на електронното издание.

3.3.1 В този процес, чрез отбелязване в полето “Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутон, абонатът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 При попълване на персоналния профил абонатът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно личността на абоната, и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в персоналния профил лични данни, сайтът има право да откаже регистрацията или да поиска допълнителна информация.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, сайтът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.3.1.

4.2. Договорът се сключва на български език.

4.3. Договорът има действие до момента на изтичане на избрания от абоната абонаментен план.

4.4. Абонатът се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент за платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Абоната преди изтичане на срока на абонаментния план, платеното от него възнаграждение се задържа от Издателя и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предметът на договора, наречен Услуга, е предоставяне на онлайн достъп до съдържание на ел.платформата „Еdutalents.me“ срещу абонамент.

Предмет на договора, наречен Услуга, е също предоставянето на достъп на Абоната до платформата Edutalents с търговска цел, в качеството му на „Посланик“ в секцията „Стани посланик“ на Уебсайта.

А. АБОНАМЕНТ

5.1. Еdutalents предоставя достъп до своето съдържание срещу заплащане на абонамент.

5.2. Условията на абонамента се обявяват на сайта на изданието.

5.3. Абонатът може да се абонира за достъп до съдържанието на „Еdutalents.me“ по всяко време на годината за:

 • 6 месеца при цена от 120,00 лв. с вкл. ДДС
 • 12 месеца при цена от 168,00 лв. с вкл. ДДС
 • 24 месеца при цена от 288,00 лв. с вкл. ДДС

5.4. Достъпът до платформата става при получаване на избраният абонамент в сметката на „Еду Талентс“ ЕООД и е валидно за следващите избрани календарни месеци.

5.5 Достъпът е възможен на различни мобилни и станционарни мобилни устройства, но не и по едно и също време.

5.6. Абонатът има възможност да се информира за текущия си абонамент и оставащите месеци от индивидуалния си профил. В последния месец на абонамента системата генерира съобщения до абоната за изтичащ абонамент, който изпраща на посочения от него ел. адрес

5.7. Абонирането е индивидуално или групово. При извършването на групов абонамент отговорникът за това задължително изпраща на редакционния екип приложен поименен списък с имената на абонатите, техните електронни адреси и телефони за контакт.

5.8. Абонатите, извършили групов абонамент са длъжни да създадат свои индивидуални профили в изданието. Профилите се активират след получаване на банковия превод по сметката на „Еду Талентс“ ЕООД.

5.9. При наличието на непълноти в приложените списъци, активирането на индивидуалните профили се извършва след отстраняване на пропуските.

5.10. Абонаментът става активен при постъпване на плащане по банковата сметка на „Еду Талентс“ ЕООД.

Б. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

5.11. Абонаментът може да се заплаща чрез виртуален ПОС терминал в сайта „Еdutalents.me“, чрез банков превод или по друг, предложен от „Edutalents.me” и избран от Абоната начин.

5.12. При ползване на виртуалния ПОС терминал на изданието разходите по превода са за сметка на „Еdutalents.me“. Разходите по други начини на плащане са за сметка на абоната.

5.13. За плащания, извършени през виртуалния ПОС терминал на изданието „Еdutalents“, системата има възможност за издаване на онлайн фактури.

5.14. Абонатите имат право на безплатен достъп до статии, определени от редакторите на „Еdutalents.me“.

5.15. Не се съхраняват данни за банкови карти.

5.16. Посочените от Абонатите банкови данни ще се използват само за целите на изплащане на комисионни, посочени в секция Стани посланик и в точки 5.20., 5.21 и 5.22

В. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.16. Ползването на сайта на „Еdutalents“ става след задължителна регистрация. Услугите на сайта, които са достъпни за потребителите са:

 1. Създаване на персонален профил;
 2. Заплащане на абонамент чрез виртуален ПОС терминал;
 3. Издаване на фактури онлайн;
 4. Достъп до съдържанието;
 5. Достъп до статиите в архива;
 6. Електронни препратки към външни ресурси;
 7. Препращане на съдържание на други лица чрез т.нар „кредити”;
 8. Възможност за закупуване на допълнителни кредити за споделяне на съдържание;
 9. Оценка на изданието;
 10. Получаване на ел.съобщения, свързани с достъпа и условията;
 11. Автоматично съобщение за изтичане на абонамент;
 12. Връзка с редакционния екип.

5.17. Сайтът изплозва „бисквитки“ при регистрация и вход. Бисквитките правят възможно, като цяло, разпознаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието по начин, който е от значение, адаптирано към предпочитанията на потребителя.

5.18. Регистрацията на потребителя е еднократна и се запазва в периодите, когато потребителят не е активен. При подновяване на абонамента, профилът се активира автоматично.

Г. СТАНИ ПОСЛАНИК

5.19. Посланик на Edutalents може да стане само Абонат на платформата, независимо от избрания период на Абонамента.

5.20. За да стане Посланик, Абонатът трябва да изпрати форма за кандидатстване, която се намира онлайн, в Уебсайта Edutalents, след което да изчака одобрение на посочения от него електронен адрес.

5.21. След получаване на одобрение, Посланикът получава достъп до платформата Edutalents и може да получава „Персонален код за отстъпка“; може да изпраща „Персонален код за отстъпка“ на трети лица, който да им послужи при заплащане на Абонамент за платформата Edutalents; може да получава комисионна при заплатен абонамент с „Персонален код за отстъпка“; може да следи абонаментите, извършени с неговия „Персонален код за отстъпка“; може да получава изплащане на натрупаната комисионна, според уговорените в Договора условия.

5.22. Политика и условия за изплащане на комисионни на Посланик на Уебсайта.

 1. „Персонален код за отстъпка“ предоставя 10% отстъпка от цената за който и да е избран Абонамент.
 2. Комисионна на Посланика се натрупва по следния начин и само след извършени Абонаменти с неговия „Персонален код за отстъпка“:

–  за извършени до 10 (десет) абонамента за платформата Edutalents – 10% от крайната стойност, получена от издателя за всеки абонамент и след приспадане на отстъпката в размер на 10%, която са получили Абонатите с предоставения от Посланика „Персонален код за отстъпка“

– за извършени до 11 (единайсет) до 30 (трийсет) абонамента за платформата Edutalents  – 15% от крайната стойност, получена от издателя за всеки абонамент и след приспадане на отстъпката в размер на 10%, която са получили Абонатите с предоставения от Посланика „Персонален код за отстъпка“

– за извършени над 30 (трийсет) абонамента за платформата Edutalents – 20% от крайната стойност, получена от издателя за всеки абонамент и след приспадане на отстъпката в размер на 10%, която са получили Абонатите с предоставения от Посланика „Персонален код за отстъпка“.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугата, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от издателя. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, Издателят ги довежда до знанието на абонатите чрез публикуването им на Уебсайта. Издателят предоставя на абонатите двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

6.3. Издателят си запазва правото да променя по своя преценка финансовите условия за съответните абонаменти, продължителността на абонаментните планове и ще обяви тези промени предварително на сайта на Edutalents, с което Абоната ще се счита информиран за тези промени. Промените във финансовите условия ще бъдат в сила занапред, както следва. За нови Абонати промените ще бъдат в сила от датата на публикуването им, а за Абонати, вече закупили абонамент, от началото на новия абонаментен план, започващ след датата на промяна на финансовите условия. Съгласието на Абоната се счита за дадено, ако той продължи да ползва абонамента след промяната на финансовите условия. Ако Абонатът не е съгласен с промяната на финансовите условия, може да прекрати по всяко време абонамента си, като запазва правото си да ползва заплатените услуги до края на съответния Предплатен период.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

7.1. Абонатът сам осигурява необходимото му за ползване на услугата оборудване и достъп до Интернет.

7.2. Абонатът има право на достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от издателя.

7.3. Абонатът се задължава при ползване на предоставяните от издателя услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно Издателят за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице;

г. да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”, “blind link” и други подобни).

д. да вземе необходимите предпазни мерки и да гарантира своята и на децата си безопасност при използване на идеи от съдържанието на Изданието “Edutalents”.

7.4. Абонатът има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да плаща каквито и да е разходи в 14 дневен срок , считано от датата на сключване на договора. Издателят възстановява сумата за абонамент по сметка в 14 дневен срок от датата на известяването от страна на Абоната. При платен с карта абонамент сумата се възстановява по същата карта, от която е направено плащането в срок до 5 работни дни.

7.5. Абонатът може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.6. Абонатът се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VIIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ

8.1. Издателят се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на абоната за нормално ползване на Услугите.

8.2. Издателят няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който абоната използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите, дейността и безопасността на същия във връзка с използване на Услугите.

8.3.Издателят няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Абоната посредством ползването на Услугите.

8.4. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство издателят съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Абоната на сървър на сайта, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на издателя или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.5. Издателят има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от издателя или негови партньори, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на издателя, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на абоната при ползването услугите на Уебсайта.

8.6. Издателят има право да изпраща съобщения до абонатите, с цел да сподели информация, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Абонатът се съгласява да получава съобщения от издателя.

8.7. Издателят има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на абонат до услугата, когато, по преценка на издателят или съгласно получена от трети лица информация, Абонатът ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

ІХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. При използването на Услугата, предмет на настоящите Общи условия, абонатът има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на издателя. Абонатът има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугата, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Абонатът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Издателят или друг абонат.

9.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Издателят или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Издателя.

9.3. Всяка публикация на съдържание в други издания изисква писменото разрешение от „Еду Талентс“ ЕООД.

9.4. „Еду Талентс“ ЕООД не притежава каквито и да е било права върху марки и графични изображения, използвани в платформата Edutalents, като същите са единствено с цел онагледяване на образователното съдържание. Произведенията са собственост на своите автори. Платформата Edutalents използва тези елементи частично и незначително, като част и допълнение към авторското съдържание на Издателя и според ЗАПСП (Загл. изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.).

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Издателят полага грижи за предоставяне на възможност на Абоната за нормално ползване на Услугата. С приемане на настоящите Общи условия, Абонатът декларира, че използването на предоставяната Услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Издателят не отговоря за евентуално причинени на Абоната при ползване на предоставяната Услуга вреди.

10.2. Издателят не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Издателя, проблеми, дължащи се на оборудването на Абоната, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Издателя.

10.3. Издателят не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Абоната, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяната Услуга.

10.4. Издателят не носи отговорност спрямо Абоната и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на Услугата, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта .

10.5. Страните приемат, че Издателят не носи отговорност за непредоставянето на Услугата или предоставянето й с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Издателя с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната Услуга. В тези случаи Издателят не е длъжен предварително да уведомява Абоната за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугата.

10.6. С приемането на настоящите Общи условия Абонатът декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Издателя грижа. В случаите, когато достъпът до услугата е невъзможен по вина на Издателя, абонаментът се удължава със съответния период на прекъсване.

ХІ. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Защитата на личните данни и опазването на личната информация на Абонатите на „Еду Талентс“ ЕООД е особено важно за нас. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, по-конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“/”GDPR”), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). Моля, разгледайте тази политика, в която Ви информираме за особеностите при обработването на Вашите данни от страна на „Еду Талентс“ ЕООД. В тази политика Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това. Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

11.2. Данни за Администратора на лични данни/Кои сме ние – Администратор на Вашите лични данни при използване на Услугата е дружеството „ЕДУ ТАЛЕНТС“ ЕООД, с ЕИК 206092801, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Овча купел 1, бл. 65, ет. 1, представлявано от управителя Магдалена Радкова. С нашия отговорник по защита на личните данни може да се свържете на support@edutalents.me или на телефон +359 898 689 167

11.3. Какви лични данни обработваме и съхраняваме и на какво законово основание – Издателят има право да събира и използва лична информация относно абонатите във връзка с ползване на Услугата съобразно основанието „договорните отношения между страните“ (чл. 6, т. 1, буква „Б“ от ОРЗД) или във връзка с осъществяване на директен маркетинг съобразно изразеното изрично писмено съгласие на Абоната (чл. 6, т. 1. буква „А“ от ОРЗД. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която Абоната доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугата на Уебсайта. Предоставените от Вас данни във връзка с ползване на Услугата са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, освен с обработващия плащането доставчик на платежни услуги, както и на компетентните държавни органи при проверка или друга уредена в закона процедура.

11.4. Администраторът на лични данни „Еду Талентс“ ЕООД е въвел подходящи организационни и технически мерки за защита при събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Абонатите, при стриктно спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

11.5. Издателят полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Абоната, станала му известна по повод на предоставяне на Услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Абоната сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.4. В регистрационната форма, попълвана от Абоната при сключване на договора, Издателят ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне, тъй като основание за обработване на личните данни на Абоната в този случай са договорните отношения между страните. В случай че Абонатът не желае негови лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, същият не може да ползва Услугата. Абонатът има право да избере дали Администраторът да обработва негови лични данни във връзка с предоставяне на директен маркетинг, за което Администраторът е предвидил изпращане на изрично писмено съгласие.

11.5. Администраторът събира и използва информацията по т. 11.3 за целите, предвидени в настоящите Общи условия – за изпълнение на договорните отношения във връзка с ползване на Услугата, както и за директен маркетинг, включително за предлагане на нови услуги на Абонатите, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта и приложенията, Политиката за поверителност или други съобщения свързани с ползването на платформата „Еdutalents“.

11.6. Издателят се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Абоната или за ползваните от него Услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение спрямо Администратора;

11.7. При използване на Уебсайта, Издателя има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Абоната изпраща към сървър на сайта и/или Издателя във връзка с активността на Абоната. Информацията се съхранява на сървъри на Издателя и може да включва IP адреса на Абоната, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Издателя съхранява IP адреса на Абоната, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Абоната и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

11.8. Издателят събира статистическа информация и изготвя вътрешни статистики за посещаемостта на „Еdutalents“ и неговите потребители единствено за развитието на изданието и неговото съдържание. Данните за статистически цели са анонимизирани и не се предоставят на трети лица.

11.9. Вашите права – Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че обработването на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни.

ХІІІ. ДРУГИ

12.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

12.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че Абоната е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от дружеството, дори ако не е било получено.

12.3. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

12.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство.

Политика за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.